Wie zijn wij?

 

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is een federale, onafhankelijke, wetenschappelijke instelling, gespecialiseerd in onderzoek naar de organisatie, financiering en terugbetaling van gezondheidszorg, en de doelmatigheid of kosteneffectiviteit van bepaalde interventies. Daarnaast ontwikkelt het KCE ook klinische richtlijnen voor de zorgverleners. 

De studies worden meestal uitgevoerd op vraag van de overheid, universiteiten en beroepsorganisaties, maar eigenlijk kan elke burger een studievoorstel indienen.

Aan het einde van elke studie richt het KCE aanbevelingen tot de bevoegde autoriteiten en de verschillende actoren in de gezondheidszorg. Het KCE heeft zelf echter geen beleidsbevoegdheid en het is evenmin betrokken bij de politieke keuzes die op basis van zijn rapporten worden gemaakt.

Het KCE wordt gesubsidieerd door de federale overheid (75% van het RIZIV en 25% van de federale overheidsdiensten Volksgezondheid en Sociale Zekerheid samen). Daarnaast ontvangt het Europese subsidies voor zijn deelname aan internationale onderzoeksnetwerken en -projecten.

Het statuut van parastatale instelling van het type B garandeert een volledige onafhankelijkheid tegenover zijn financierders.

De afkorting KCE is een samenvoeging van

Kenniscentrum – Centre d’Expertise

Wat doen wij?

De activiteiten van het KCE kunnen worden ingedeeld in zes domeinen:

  • Health Services Research (HSR): organisatie en financiering van gezondheidszorg
  • Health Technology Assessment (HTA): evaluatie van medische technologieën
  • Evidence-Based Practice: ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen aangepast aan de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en deelname aan het Belgische EBP-netwerk
  • KCE Trials programma: coördinatie van het Belgisch programma van niet-commerciële klinische studies
  • Programma “Recht om vergeten te worden”: continue evaluatie van de lijst van pathologieën die in aanmerking komen voor het “recht om vergeten te worden” in het kader van de wet van 4 april 2019 voor bepaalde persoonsverzekeringen.
  • Methoden: ontwikkeling van methodologische handleidingen met gevalideerde werkmethoden voor onderzoekers in het domein van de gezondheidszorg en de volksgezondheid, voornamelijk gericht op KCE onderzoek, maar vaak breder toepasbaar op onderzoek in de hierboven beschreven onderzoeksdomeinen.

Onze Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur (RvB) is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg, de ziekteverzekering en de patiënten. De RvB kijkt nauw toe op onze neutraliteit en vormt een waarborg voor onze onafhankelijkheid. Tijdens elke vergadering van de Raad van Bestuur nemen de leden onze nieuwe rapporten door en bespreken zij de daarin vervatte beleidsaanbevelingen.

Aan de wetenschappelijke inhoud van de rapporten kan in principe niet worden getornd, behalve indien objectiveerbare methodologische argumenten naar voren worden geschoven. Stemmingen gebeuren bij gewone meerderheid.

Het KCE is ook wettelijk verplicht om al zijn rapporten binnen de maand na goedkeuring door de RvB te publiceren, wat een bijkomende waarborg voor zijn onafhankelijkheid en transparantie vormt. Meer informatie op onze website.