Externe samenwerking

We doen regelmatig beroep op externe expertise, waaronder patiënten, om ons te ondersteunen bij de uitvoering van bepaalde delen van onze studies. Daarnaast wordt elk KCE-rapport gevalideerd door externe experten.

Onderaannemers

Het KCE-team beschikt over een groot aantal verschillende competenties. Toch hebben we niet altijd voldoende tijd om alle studies zelf uit te voeren of beschikken we zelf niet over een bepaalde expertise. Daarom besteden we sommige studies geheel of gedeeltelijk uit, via een openbare aanbesteding, aan o.a. andere overheidsinstellingen, universitaire teams of gespecialiseerde consultants. Ook in die gevallen blijft het KCE verantwoordelijk voor de coördinatie, de supervisie en het eindresultaat van het project.

De externe experten en stakeholders

Het KCE zit niet hoog in een ivoren toren. Voor elk KCE–project doen we een beroep op experten van het terrein, meestal specialisten over het onderwerp van de studie. Zij geven feedback over de onderzoeksvragen, de methodologie en de belangrijke punten waarmee best rekening wordt gehouden voor een betere aanvaarding op het terrein.

Daarnaast vraagt het KCE systematisch de mening van de betrokken belanghebbenden (stakeholders). We houden altijd rekening met hun advies, maar het wordt wel als dusdanig onderscheiden van de onderzoeksresultaten.

Bij al deze vormen van samenwerking vragen we systematisch aan de externe deelnemers om een belangenverklaring te ondertekenen (zie verder).

Al deze bijeenkomsten dragen bij tot een betere communicatie tussen de onderzoekswereld en die van de zorgverleners, de patiënten en de beleidsmakers in gezondheidszorg.

Patiënten steeds meer betrokken bij onze studies

In 2019 heeft het KCE zich uitdrukkelijk geëngageerd om patiënten systematischer als partners bij zijn onderzoek te betrekken. Zij kunnen worden ingeschakeld als “ervaringsdeskundigen“, omdat hun persoonlijke ervaring en eventuele collectieve ervaring over de onderzochte gezondheidskwesties een aanvullend perspectief biedt op dat van de onderzoekers, zowel voor wat betreft de wijze waarop het onderzoek moet worden uitgevoerd als  de relevantie van de resultaten. Zij kunnen ook worden uitgenodigd als belanghebbenden, om hun belangen als patiënten en als gebruikers van gezondheidsdiensten te behartigen.

 

De validatoren

Elk rapport wordt op het einde van het project intern en extern wetenschappelijk gevalideerd.

De interne validatie gebeurt door twee KCE-experten die niet bij het onderzoek betrokken waren, en door de directie.

Voor de externe validatie nodigt het KCE steeds drie externe experten uit, van wie minstens één buitenlandse. Zo worden de rapporten met een kritische blik van buitenaf bekeken, wat constructief bijdraagt tot de relevantie en wetenschappelijke nauwkeurigheid van de KCE-studies. In de loop der jaren bouwde het KCE op die manier een rijk netwerk van Belgische en internationale experten uit, gespecialiseerd in heel uiteenlopende domeinen.

Beheer van belangenconflicten

Het KCE staat heel erg op zijn onafhankelijkheid en neutraliteit.

Zijn beleid inzake belangenconflicten is dan ook duidelijk en transparant:

  • Onze onderzoekers mogen geen beroepsactiviteiten buiten het KCE uitoefenen die tot belangenconflicten kunnen leiden.
  • Alle externen die meewerken aan een KCE-project als onderaannemer, externe expert of validator worden verzocht een belangenverklaring in te vullen en te ondertekenen. De vermelde belangen worden vermeld in het colofon van het betrokken rapport.