Deelname aan werkgroepen

  • Deelname aan Risk Assessment Group (RAG)

Het KCE neemt sinds september 2020 deel aan de Risk Assessment Group (RAG). Dit orgaan wordt gecoördineerd door Sciensano. Het heeft als taak de risico’s te beoordelen en de effecten van de genomen maatregelen te analyseren. In normale tijden bevat de RAG geen permanente deskundigen en de samenstelling varieert naar gelang van het probleem dat moet worden aangepakt. Aangezien Sciensano snel contact wil kunnen opnemen met deskundigen, afhankelijk van de specifieke onderwerpen die door de RAG worden behandeld, zijn drie KCE-experten uitgenodigd om op systematische basis deel te nemen aan de vergaderingen. Deze bijdrage zal permanent zijn gedurende de tijd die nodig is om de pandemie in te dammen.

  • Deelname aan een ad-hocwerkgroep voor een Covid-19 vaccinatiestrategie

(op vraag van de Risk Management Group – mei 2020)

Het doel van deze werkgroep (die deel uitmaakt van de Vaccinatiegroep van de Hoge Gezondheidsraad) was om een advies te geven over de te volgen vaccinatiestrategie tegen COVID-19 in België, en meer bepaald om specifieke aanbevelingen te doen naar beleidsmakers over risicogroepen en prioritaire groepen, alsook een schatting te geven van het aantal te verstrekken vaccindoses als er een vaccin tegen COVID-19 beschikbaar komt. Dit werk werd gevraagd door de voorzitter van de Risk Management Group (RMG). Het advies “Vaccinatiestrategie tegen COVID-19 in België”, dat op 3 juli 2020 naar de Belgische autoriteiten is gestuurd, is openbaar gemaakt (persbericht) en is beschikbaar via deze link.

  • Deelname aan de Covid-19 Vaccinatie Task Force

(op vraag van de Covid-19 commissaris)

In november 2020 is een werkgroep voor de operationalisering van de Covid-19-vaccinatiestrategie opgericht. Het omvat wetenschappers en vertegenwoordigers van de autoriteiten, crisismanagers en vertegenwoordigers van de betrokken beroepsorganisaties. De missie van deze werkgroep is om het vaccinatieprogramma tegen Covid-19 te coördineren. Het KCE draagt hieraan bij door middel van de detachering van drie experten, waarvan er twee voltijds. Eén daarvan is lid van het kerncomité en een andere deskundige is belast met de coördinatie van de communicatie op nationaal niveau.